Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Málaš

 

   

 

Prajeme Vám príjemné čítanie našich stránok!

 


 

Aktuálne oznamy:


 

Aktuálne oznamy

Obec Málaš týmto oznamuje Marekovi  Martincovi , trvale bytom Málaš 111, že dňa 16. 01. 2017 mu bola doručená na Obec Málaš listová zásielka. Uvedenú zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v ... ...

 
Obec Málaš týmto oznamuje Martinovi Martincov i, trvale bytom Obec Málaš 111, že dňa 11. 01. 2017 mu bola doručená na Obec Málaš listová zásielka . Uvedenú zásielku si môžete vyzdvihnúťbna Obecnom ... ...

 

Obecné zastupiteľstvo v Málaši schválilo uznesením deň konania volieb hlavného kontrolóra Obce Málaš na deň 1.3.2017.

...

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), v súlade so závermi 31. porady vedenia MPRV SR oznamujú nasledovné.

V súlade s ustanoveniami legislatívy EÚ, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod Integrovaným administratívnym a kontrolným systémom (IACS), sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického GSAA. V podmienkach Slovenskej republiky tieto funkcie plní softvérová aplikácia GSAA, prevádzkovaná NPPC-VÚPOP. Prístup do aplikácie GSAA je na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/ .

V zmysle článku 17 ods. 1 a 2 VNK č. 809/2014 na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v podniku a / alebo nepoľnohospodárskej pôdy, príslušný orgán poskytne príjemcovi geopriestorový formulár žiadosti o pomoc.

...

 

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") v súčasnosti vykonáva administratívne a kontrolné postupy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 (vrátane jednotných žiadostí) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (ďalej len „NEPR č. 1306/2013“), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.

 

Ďalšie informácie nájdete v ozname.

 

...

 

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto aktualizuje oznámenie zverejnené dňa 8. decembra 2016 (link: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-o-poskytnutie-priamych-podpor-na-rok-2016-vydavanie-rozhodnuti/8039).

Pre žiadateľov, ktorí v roku 2016 podali žiadosti o poskytnutie priamych podpôr a u ktorých zatiaľ nebolo rozhodnuté o všetkých predložených žiadostiach (podporných schémach) dopĺňame informáciu, že proces schvaľovania platieb priebežne pokračuje a ďalšie rozhodnutia budú vydávané po 15. januári 2017 postupne tak, ako budú na žiadostiach ukončené všetky administratívne a kontrolné postupy a PPA bude mať v rozpočte k dispozícii finančné prostriedky.

Ostatné informácie uvedené v oznámení z 8. decembra 2016 zostávajú naďalej v platnosti.

...

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí si podali žiadosť na Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, číslo výzvy 9/PRV/2015 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená dňa 15.7.2015 a uzavretá dňa 22.3.2016 (opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podpopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov), že v prípade ak žiadatelia v rámci podopatrenia 6.1 majú problém so správnym pochopením požadovaných dokladov na základe zaslanej Výzvy na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (napr. časový dôvod), nech kontaktujú zamestnanca PPA (e-mailom), ktorý výzvu vystavil. Ďalšie otázky ktoré súvisia s doplnením dokladov k podopatreniu 6.1 môžu žiadatelia adresovať aj na mail: info@apa.sk, zuzana.petrikova@apa.sk alebo beata.pristachova@apa.sk.

...

 

Prinášame Vám harmonogram zberu separovaného odpadu v roku 2017 v obci Málaš.

...

 

Nové cestovné poriadky spoločnosti ARRIVA, a.s., OJ Levice a Štúrovo, platné od 11.12.2016

...

 

Západoslovenská distribučná, a.s., ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu energie vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

...

 

webygroup

dnes je: 23.1.2017

meniny má: Miloš


1029973

Úvodná stránka