Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Málaš

Zasadnutia OZ

 

 

Archív zasadnutí a zápisníc

 


 

Zasadanie zo dňa 7.12.2007

OBEC MÁLAŠ

 

Z á p i s n i c a číslo 7
napísaná zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málaši, ktoré sa konalo dňa 7.decembra 2007 so začiatkom o 18,00 hodine v zasadačke Kultúrneho domu v Málaši.

 


P r o g r a m
7.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málaši, ktoré sa konalo dňa 7.decembra 2007 so začiatkom o 18,00 hodine v zasadačke kultúrneho domu v Málaši

1/ O t v o r e n i e
2/ Návrh na zloženie komisií a určenie overovateľa zápisnice
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ I n t e r p e l á c i a poslancov
5/ Zánik poslaneckého mandátu poslanca Ladislava Sladičeka podľa §-u 25, ods. 2, písm.g) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadeni
6/ Kooptovanie náhradníka poslanca a sľub poslanca
7/ Plán práce HK na I. polrok 2008
8/ Návrh rozpočtu Obce Málaš na roky 2008 – 2010
9/ Zmena rozpočtu obce k 10.12.2007
10/ Stanovisko HK obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2008 – 2010 a k návrhu rozpočtu na rok 2008
11/ Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01, 02 a 04
12/ D i s k u s i a
13/ Návrh na uznesenie
14/ Z á v e r
 

 

   


Z á p i s n i c a
napísaná zo 7.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málaši, ktoré sa konalo dňa 7.decembra 2007 so začiatkom o 18,00 hodine v zasadačke kultúrneho domu v Málaši

Prítomní:
1) Starosta obce Karol Streda
2) Poslanci obce podľa prezenčnej listiny v počte 6
3) Neprítomní poslanci Ján Gyepes – neospravedlnený
4) Kontrolór obce Ing. Alexander Kučerka
5) Občania obce podľa prezenčnej listiny v počte 4
6) Zapisovateľka Anna Kmeťová
 

 

R o k o v a n i e
Rokovanie 7 .riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málaši otvoril starosta obce p. Karol Streda, privítaním všetkých prítomných a poslancov.
Po vykonanej prezentácii konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OcZ a tým je Obecné zastupiteľstvo v Málaši uznášania schopné. Potom oboznámil poslancov OcZ s programom rokovania 7.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Navrhol zmenu programu rokovania a to nasledovne: bod 4/ Interpeláciu poslancov spojiť s bodom 12/ diskusia, za bod 5/ vsunúť bod 7 Plán práce HK na I. polrok 2008.
Vyzval prítomných poslancov k jeho schváleniu. Z prítomných poslancov nemal nikto ku zmene programu rokovania OcZ žiadne pripomienky a dotazy a preto sa postupovalo podľa nového programu rokovania.
2./ Návrh na zloženie návrhovej komisie, volebnej komisie, komisie verejného záujmu a určenie overovateľov zápisnice.
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie poslanca Ing. Lepóniho a za členov komisie poslancov R.Lacka a E.Debnára .
Za overovateľov zápisnice určil p. Attilu Šafára , poslanca OcZ a p. Františka Bocsáka, poslanca OcZ obce.
Starosta obce vyzval poslancov, ak majú nejaké pripomienky, prípadne návrhy aby ich predniesli. Poslanci nemali žiadne návrhy a pripomienky a jednomyseľne schválili starostove návrhy na zloženie komisií
3. / Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce, vykonal kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo odporučené starostovi obce vyvolať stretnutie s architektom, ktorý robil projekt na prístavbu kostola, a pozrieť chyby a nedostatky stavbe pred kolaudáciou kostola. Architekt, po viackrát odloženom stretnutí, nakoniec prišiel a spolu so starostom obce a miestnym farárom pri osobnej obhliadke prístavby kostola spísali závady, ktoré treba odstrániť pred kolaudácoiu kostola.

4./ I n t e r p e l á c i a poslancov
Na návrh predsedajúceho, starostu obce, interpelácia poslancov sa spája s bodom č.12) Diskusia, proti čomu poslanci nemali žiadne námietky.

5./ Zánik poslaneckého mandátu poslanca Ladislava Sladičeka
Starosta obce oznámil poslancom, že podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., podľa §-u 25, ods. 2, písm.g), mandát poslanca zaniká, ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanec Ladislav Sladiček sa trikrát po sebe nezúčastnil bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva a preto mu zanikol mandát poslanca obce.
Predsedajúci poznamenal, že materiál bude predmetom uznesenia OcZ.

6./ Kooptovanie náhradníka poslanca a sľub poslanca
Na základe toho, že podľa zákona č. 369/1990 Zb zanikol mandát poslanca Ladislava Sladičeka, podľa výsledkov volieb z roku 2006, náhradníkom poslanca mal byť nasledujúci kandidát s najvyšším počtom hlasov a to Ľudovít Szabó. Vzhľadom k tomu, že Ľudovít Szabó má uzatvorenú s Obcou Málaš pracovnú zmluvu, podľa §-u 11, ods.2, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, funkcia poslanca obce je nezlučiteľná so zamestnancom obce, bol písomne vyzvaný starostom obce o jednoznačné stanovisko, či si bude uplatňovať mandát poslanca obce s ukončením pracovného pomeru, alebo trvanie pracovnej zmluvy. Ľudovít Szabó sa svojím podpisom vzdal mandátu poslanca obce Málaš.
Nasledujúcim kandidátom náhradníka poslanca je p.Eva Šafárová, Málaš, č. 144, ktorá mandát poslancu prijala.
Eva Šafárová, Málaš, č. 144 zložila zákonom predpísaný sľubposlanca do rúk starostu obce a svojim podpisom potvrdila, že sa stáva poslankyňou Obecného zastupiteľstva v Málaši dňom konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, tj. dňom 7.decembra 2007.
Predsedajúci poznamenal, že materiál bude predmetom uznesenia OcZ.
7./ Plán práce HK na I. polrok 2008
Ing. A.Kučerka, HK obce, predložil na prejednanie návrh plánu práce HK na I. polrok 2008. Správa je vypracovaná písomne, je priložená k zápisnici zo zasadnutia a tvorí jej prílohu číslo 1.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženej správe.
Predsedajúci poznamenal, že materiál bude predmetom uznesenia OcZ.

8./ Návrh rozpočtu Obce Málaš na roky 2008 – 2010
Starosta obce, predsedajúci, predložil na prejednanie návrh rozpočtu na roky 2008 – 2010. Návrhy rozpočtov na uvedené roky sú vypracované písomne a tvoria prílohu zápisnice č. 2. Starosta obce vyzval prítomných poslancov ak majú nejaké pripomienky, prípadne doplňujúce údaje k predloženému rozpočtu, aby tak urobili. . Z prítomných poslancov nemal nikto k predloženým návrhom rozpočtu žiadne pripomienky a dotazy.
Predsedajúci poznamenal, že materiál bude predmetom uznesenia OcZ.
9./ Zmena rozpočtu obce k 10.12.2007.
Starosta obce, predsedajúci, predložil návrh na zmenu rozpočtu obce roku 2007, podľa zákona 583/2004 Z.z., § 14, ods. 1,2 a 3 . Návrh na zmenu rozpočtu je vypracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice číslo 3.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov ak majú nejaké pripomienky, prípadne doplňujúce údaje k predloženému návrhu rozpočtu, aby tak urobili. . Z prítomných poslancov nemal nikto k predloženej zmene rozpočtu žiadne pripomienky a dotazy.
Predsedajúci poznamenal, že materiál bude predmetom uznesenia OcZ.

10./ Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2007o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce
Starosta obce predložil na prejednanie a schválenie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 01/2007o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce. Návrh nového znenia s úpravou výšky dane z nehnuteľnosti bol vyložený na informačnej tabuli obce a iných všeobecne dostupných miestach 15 dní na pripomienkovanie. Do konania riadneho zassadnutia zastupiteľstva neboli starostovi podané žiadne pozmeňujúce návrhy k VZN.
Starosta obce hovoril o tom, že v novom návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti sa zavádzajú vyššie dane za pozemky.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov ak majú nejaké pripomienky, prípadne doplňujúce údaje k predloženému návrhu VZN, aby tak urobili. . Z prítomných poslancov nemal nikto k predloženej zmene žiadne pripomienky a dotazy.
VZN č. 01/2007 tvorí prílohu zápisnice.
Predsedajúci poznamenal, že materiál bude predmetom uznesenia OcZ.
Starosta obce predložil na prejednanie a schválenie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 02/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a spôsobe vývozu separovaného a TKO v obci. Predložené VZN nebolo v zákonnej dobe pripomienkované občanmi obce. Poslanci p. Debnár, Lacko, Šafár a Lepóni podali návrh na zmenu uvedeného VZN, ktorý sa následne prijal v pozmenenej podobe.
VZN č. 02/2007 tvorí prílohu zápisnice.
Predsedajúci poznamenal, že materiál bude predmetom uznesenia OcZ.
Starosta obce predložil na prejednanie a schválenie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 04/2007 o dani za nevýherné hracie prístroje na území obce.
V uvedenom VZN navrhol daň znížiť z 20.000 Sk na 10.000 Sk s čím poslanci súhlasili.
VZN č. 04/2007 tvorí prílohu zápisnice.
Predsedajúci poznamenal, že materiál bude predmetom uznesenia OcZ.
11/Rôzne
Starosta obce informoval o zámere zjednosmerniť miestnu obecnú komunikáciu pre nákladnú dopravu smerom od obce na Armu. Zdôvodnil to tým, že po uvedenej komunikácii jazdí už veľa nákladných áut, ktoré sa tam aj míňajú a keďže táto cesta je úzka / bývalá družstevná/ v prípade nehody, by bola Obec zodpovedná za vzniknutú škodu.
Ďalej starosta informoval o kolaudácii skládky TKO, ktorá sa uskutočnila 7. 12. 2007.
12./ Diskusia
I.p.Jozef Ferencz sa opýtal starostu obce, prečo sa nedá zaviesť žetónový spôsob zberu TKO, nakoľko on neprodukuje smeti a prepláca.
Starosta odpovedal, že v prípade žetónového spôsobu zberu TKO treba dať na výber dva druhy smetných nádob, čo by pre obec znamenalo ďaľšie výdavky. Okrem toho by to mohlo zapríčiniť, že smeti „by začali prestať produkovať aj ostatní občania“ a vyvážali by na neriadené tzv. divoké skládky.
Pani Matejková mala pripomienku, že pri vývoze smetných nádob ostávajú za KUKA vozom kôpky smetí.
Starosta obce odpovedal, že bude konataktovať dodávateľa služieb o zjednaní nápravy.
Pán poslanec Debnár sa informoval o prácach so zavedením MW Internetu.
Starosta odpovedal, že signál pre obec je už v Zálagoši, akonáhle poveternostné podmienky dovolia, dodávatelia budú pokračovať v prácach.
Pán poslanec Debnár upozornil na vypínanie VO vo večerných hodinách.
Starosta obce informoval, že výpadok je spôsobený vypínaním SE v dôsledku večernej špičky. Obec to nevie ovplyvniť, jedine prechodom na vysokú tarifu v danom časovom období.
Pán poslanec Debnár upozornil, že v MŠ nie je teplá voda v umývárke.
Starosta obce uviedol, že problém mu je známy, avšak pripomenul, že obec mala veľké výdavky so znovu spojazdnením MŠ, musel sa opraviť komín, vodovod, maľovky, nakúpiť riad do kuchyne, hračky, hasiace prístroje, skriňa a iné potreby. V najbližšej dobe bude zjednaná náprava.
Pán Ferencz upozornil na neporiadok okolo autobusovej zastávky a na neporiadok v objekte bývalého ŠM.
Starosta obce uviedol, že smeti sa týždenne 2x zbierajú v celej obci. Objekt bývalého ŠM je súkromný majetok.
Pani Matejková upozornila na zaorané koryto potoka smerom od MŠ po koniec dediny na Nýrovce.
Starosta obce uviedol, že koryto potoka sa bude čistiť v prípade protipovodňovej ochrany obce.
Pán Ferencz sa informoval, prečo v Prevádzkovom poriadku pohrebiska je uvedené, že správcom a prevádzkovateľom pohrebiska je fy. z Tekovských Lužian a prečo by uvedenú činnosť nevedeli robiť nezamestnaný.
Starosta obce uviedol, že od 1. 11. 2007 prevádzkovanie pohrebiska je koncesovaná živnosť.
Pani Štinglincová uviedla, že podľa nej tento rok nebolo vykonané očkovanie psov proti besnote.
Starosta obce uviedol, že bude kontaktovať MVDr. Sádovského.


13. / Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval Ing. Lepóniho aby prečítal návrh na uznesenie.
 

 

U z n e s e n i e číslo 07/2007 – OcZ
Zo siedmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Málaši, ktoré sa konalo dňa 7. 12. 2007.
Obecné zastupiteľstvo v Málaši na svojom 7 .riadnom zasadnutí schválilo nasledovné uznesenia:

 

Obecné zastupiteľstvo
V M á l a š i
A./ b e r i e n a v e d o m i e
1. Členov inventarizačných komisií
2. Zánik poslaneckého mandátu poslanca L. Sladičeka
3. Návrh rozpočtu na roky 2009 – 2010
4. Diskusné príspevky vznení akom odzneli

B./ k o n š t a t u j e, že
Kooptovaná poslankyňa Eva Šafárová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
C./ s c h v a ľ u j e
1. Zloženie inventarizačných komisií
2. Rozpočet obce pre rok 2008
3. Plán práce HK na I. Polrok 2008
4. Úpravu rozpočtu OcÚ k 15. 12. 2007 podľa predloženého návrhu
5. Všeobecne závazné nariadenia obce č. 1, 2, a 4.

D./ R u š í
Uznesenie z 5. zasadnutia OcZ , v ktorom bolo uložené HK vykonať kontrolu financovania prístavby RK kostola, ktrorú navrhli vykonať audítori


Nakoľko viac pripomienok a dotazov nebolo a program rokovania 6.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málaši bol vyčerpaný, p. Karol Streda, starosta obce, predsedajúci, zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil s poďakovaním sa všetkým prítomným za účasť.

Karol S t r e d a
Starosta obce:


Overovatelia zápisnice:
Emil D e b n á r, poslanec OcZ: ………………………
Attila Š a f á r , poslanec OcZ: ………………………

Zapisovateľka: A.Kmeťová, pracovníčka OcÚ ...................................

  

 


webygroup

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár


8687861

Úvodná stránka