Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Málaš

Výberové konanieVytlačiť
 

                            Obec Málaš, 935 67, Málaš č. 14, IČO:00307246

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

§ Materská škola, Málaš č. 165

 Požiadavky:

· Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

· najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

 · absolvovanie 1. atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov.

Iné kritériá:

 · znalosť školskej legislatívy,

 · riadiace a organizačné schopnosti,

 · občianska bezúhonnosť,

 · spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

 Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 · žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 · overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,

 · doklad o absolvovaní 1. atestácie podľa zákona  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 · doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

 · potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,

 · výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

 · profesijný životopis,

 · písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

 · čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, · čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením Výberové konanie najneskôr do 31. 07. 2017. (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) na adresu: Obecný úrad Málaš č. 14, 935 67

 

 Dňa 10. 07. 2017                                                      Karol Streda, starosta obce


 
 

webygroup

dnes je: 23.7.2018

meniny má: Oľga


3617459

Úvodná stránka