Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Málaš

Európa pre občanov 2018Vytlačiť
 

Srdečne pozývame všetkých bývalých obyvateľov našej obce na dvojdňové stretnutie EURÓPA PRE OBČANOV realizovaných v dňoch 29. 06. 2018 a 30. 06. 2018.

Program je nasledovný:

28. 06. 2018 – štvrtok

16.00 –  Príchod zahraničných hostí, ubytovanie v ubytovacích zariadeniach v okolí, uvítanie hostí

/ delegácia obce Baláň - Rumunsko, OZ Lipka z ČR a Przedskole Nr. 10 Racibórz, Obec Nőtincs

z Maďarska a obec Gavignano z Talianska – Penzión  Radmilla Kolta /

19:00 hod. – Večera / KD/

20:00 hod. – Neformálne stretnutie partnerov projektu

29. 06. 2018 – piatok

08:00 hod. – Raňajky /KD/

09:30 hod. – Otvárací ceremoniál, predstavenie cieľov projektu jednotlivých partnerov a ich úlohy

v projekte.

10:00 hod. – Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, odovzdanie Cien obce, Návrh spolupráce medzi obcami Málaš – Balaň.

10: 30 hod. – Aktívni občania I. – V rámci prvej časti aktivity sú občanom predstavené možnosti

aktívnej participácie na území obcí (partnerské obce). Aktivita je zameraná predovšetkým na to, aby občania vedeli pomenovať, čím chcú prispieť k aktívnemu   životu v obci (ako pomenovať potrebu občanov, koho osloviť, ako zadefinovať a rozpracovať návrh). Následne sú občanom predstavené možnosti, ako ďalej s návrhom naložiť (predstavenie na obecnom zastupiteľstve, oslovenie sponzorov....).

Aktívni občania II. -   V rámci druhej časti aktivity sú občanom predstavené možnosti   aktívnej participácie na úrovni EÚ - je vytvorený informačný stánok, kde občania   dostávajú informácie o tom, ako sa môžu na Európskej úrovni zapájať do riešenie problémov, aktívne participovať, iniciovať riešenie problémov/potrieb a tým sa podieľať na živote v rámci EÚ. Prezentácia European Citizens Initiative, Debating  Europe, Citizens Dialogue.

11:00 hod. – Odchod do Štúrova.

12:30 hod. – Obed / Štúrovo/

14:00 hod. – Návšteva Baziliky v Ostrihome

16:00 hod. – Odchod na Málaš

17:00 hod. – 18:00 hod. – Prezentácia „My start in the foreing country“ rodáci z Maláša, prezentujú

svoje skúsenosti zo života v cudzine (integráciu, ako prekonali obavy a strach, jazykovú a kultúrnu bariéru, predsudky).

18:00 hod. Diskusia na tému „Combatting stigmatisation of "migrants" - prezentácia názorov a návrhov na túto tému, výmena skúseností, diskusia o tom ako zvýšiť solidaritu, súdržnosť, ako bojovať s xenofóbiou, ako môžeme prispieť k sociálnej a kultúrnej integrácii prisťahovalcov.

19:30 hod. – Večera / KD/

20:30 hod. -  Koncert hudobnej skupiny 3 + 2 Együttes

22:00 hod. - Kultúrny večer - zameraný na spoznávanie kultúr, tradícií a zvykov národov   žijúcich v EÚ,

poukazujúci na dôležitosť rešpektovania rôznorodosti národov žijúcich v jednej únii, zvýšenie vzájomného

porozumenia medzi občanmi Európy, podpora  dialógu medzi kultúrami.

30.06.2018 – sobota

08:00 hod. – Raňajky / KD/

09:00 hod. – Vyhlásenie súťaže vo varení národných jedál

09:30 hod. – Zábavné dopoludnie pre deti, skrášľovacie dopoludnie pre dámy / Líčenie,  Henna/

10:00 hod.  - Prezentácia príkladov dobrej praxe (Presentation of examples of good practice) –  prezentácia úspešných projektov podporených z grantov EU, ktoré významne pomohli   k zmene prostredia a verejného života, partneri projektu budú prezentovať úspešné projekty a ich vplyv na zmenu kvality života obyvateľov obce, zástupca spoločnosti odprezentuje pozitíva, ktoré nám prináša členstvo v EU - projekty, fondy, partnerská spolupráca – na miestny rozvoj. Zdieľanie praktických otázok realizácie projektov (správy, podpory odborné znalosti vo všetkých fázach: príprava, realizácia a vyhodnotenie projektov). Prezentácia osvedčených postupov - príspevok k rozvoju na miestnej (regionálnej) úrovni.

10:00 hod.  – 19: 00 hod. – Anketa zameraná na zistenie postoja účastníkov, ako by chceli, aby vyzerala budúca Európska únia. Samotný dotazník pozostáva z 5 otázok z oblastí: sebestačnosti, bezpečnosti, kultúrnej odlišnosti, občianstva a spoločnej meny.

11:30 hod. – Vyhodnotenie súťaže vo varení národných jedál

13:00 hod. – Obed /KD/

14:00 hod. – Workshop na tému „Dobrovoľníctvo“ – prezentácia aktívnej formy dobrovoľníctva na miestnej úrovni, rozvoj komunít, diskusia o pozitívnych aspektoch dobrovoľníctva – získanie zručností a skúseností, vrátane jazykových zručností, ktoré môžu byť užitočné pri hľadaní zamestnania alebo pri zvažovaní ďalšieho vzdelávania. Možnosti zapojenia sa do dobrovoľníctva na  lokálnej úrovni, ako aj na európskej úrovni - Predstavenie novozaloženej inštitúcie „Európsky zbor solidarity“.

14:20 hod.- Výtvarné stvárnenie témy „Dobrovoľníctvo“

14:40 hod. – Folklórne vystúpenie detského  FS Tekovanček

15:00 hod.-  Aktivity pre deti „Spoznávame EÚ“ - Séria aktivít realizovaných s cieľom osvojenia si základných vedomostí o EÚ. Každá partnerská krajina má vyčlenený priestor preprezentáciu (zvyky, kuchyňa, symboly, atď). Na spoločnom priestore prebiehajú aktivity pre deti.

17:00 hod. – Panelová diskusia: Mýty a fakty: Búranie predsudkov o EÚ-Formovanie nášho názoru je ovplyvnené rôznymi informáciami, ktoré získavame. Diskusia je cielená na 4 oblasti:

1. EÚ a jej história – míľniky, východiskové hodnoty, benefity spoločných politík.

2. Vízie hodné nasledovania-  na akých princípoch EÚ vznikla a čo jej umožnilo prežiť.

3. Európska únia v mediách - pohľad na to, čo komunikujú média a ako to ovplyvňuje náš obraz o EÚ (euroskepticizmus, kritika EÚ).

4. Budúcnosť EÚ– aké sú prognózy./EÚ poslanec József Nagy/

19:00 hod. – Spoločná večera pre hostí a rodákov z Málašu žijúcich v zahraničí

20:00 hod.- Koncert HS ABBA SLOVAKIA

20:00 hod.- Kultúrny večer: Všetci sme Európania- prezentácia krátkych filmov o integrácií menšín v jednotlivých štátoch EÚ. Poukázanie na národné odlišnosti, na Európu ako priestor, kde sa stretávajú rôzne kultúry, národy, náboženstvá. Prepojenie s históriou a súčasnosťou vývoja etnického a náboženského zloženia obyvateľstva Európy. Ako sa mení EÚ v dôsledku globálnych zmien (etnické a vojnové konflikty, migračné vlny). Podpora tolerancie k multikulturalismu a inakosti (náboženstvo, národnosti, farba pleti....).

22:00 hod. - Neformálne posedenie partnerov projektu, obyvateľov Málašu a rodákov z Málašu žijúcich v zahraničí.

01.07.2018 – nedeľa

08:00 hod. – Raňajky

09:15 hod. – Slávnostná svätá omša

10:30 hod. Záver podujatia - slávnostné ukončenie podujatia.  Odprezentovanie výstupov aktivít realizovaného projektu, zhodnotenie projektu, ankety, slávnostné rozlúčenie sa s predstaviteľmi partnerských miest. Podpora rozvíjania myšlienky spolupráce v Európskom priestore v duchu partnerstva a spoločných hodnôt EÚ.

12:00 hod. – Slávnostný obed

13:00 hod. - Rozlúčka so zahraničnými hosťami

 

MŰSOR - Stronger and More UnifiedUnion – 2018 Málaš

2018. 06. 28. – csütörtök

16.00  óra–   Vendégek érkezése, fogadása, ,elszállásolás / Balánbánya  - Románia, OZ Lipka Csehország, PrzedskoleNr. 10 Racibórz, Nőtincs -Magyarország és  Gavignano-Olaszország  – / Radmilla Panzió- Kolta /

19:00 óra. – Vacsora / helyi Kultúrház/

20:00 óra.– A partnerek  találkozása

2018. 06. 29.  – péntek

08:00 óra. –Reggeli/Helyi Kultúrház/

09:30 óra. –ünnepélyes megnyitó, a partnerek programjainak  bemutatása,  célitűzése

10:00 óra. – A község tanácsának ünnepélyes összeülése, ajándékátadás, együttmüködési terv - Málaš – Balánbánya.

10: 30 óra. – Aktív lakosság I. –  Az aktívitás eslö szakaszában, bemutatásra kerülnek a részvételi lehetőségek a község területén belül./partnertelepülések/Az aktivitás arra öszpontosul, hogy a lakosok megtudják nevezni, mivel tudnak hozzájárulni az aktív közösségi élethez, szükségleteik kielégítése, kit szolítsanak meg, tervkidolgozás. Utmutatást kapnak tovabbiakban, hova fordulahatnak  kérésikkel,/községi tanács elott, szponzorok keresése

Aktív lakosság II. -   Az aktivitás második felében, a lakosoknak bemutatásra kerülnek a lehetöségek EU szinten, rendelkezüskre áll informaciós pavilon, ahol informaciót kaphatnak, arról, hogy kapcsolódhatnak be a poblémák ill. szükségletek megoldásába. Bemutató-vetítés : EuropeanCitizensInitiative, DebatingEurope, CitizensDialogue.

11:00 óra – Indulás Párkányba.

12:30 óra – Ebéd/ Párkány/

14:00 óra   – Esztergomi Bazilika látogatása

16:00 óra – visszaindulás Málasra

17:00 óra. – 18:00 óra.–  „My start in theforeing country“ Málasi születésü lakosok elbeszélése arról, hogyan érvényesültek  külföldön /integráció, nyelvi és kultúrális különbségek, elöíteletek/

18:00 óra. – beszélgetés a témáról „Combattingstigmatisation of "migrants" – véleménynyilvánítás,tapasztalat csere ,egybetartozás növelése a betelepültek integráciojának segítése.

19:30 óra. – vacsora/ Helyi Kultúrház/

20:30 óra. -  Koncert - 3 + 2 Együttes

22:00 óra. – Kultúrális est- kultúrák  ismerkedése, szokások az EU-n belül, különböző kultúrák, nemzetiségek együttélése, egymás kultúrájának megismerése,  megértése és elfogadása az Eu-ban.

2018. 06. 30. – szombat

08:00 óra. – Reggeli /Helyi  Kultúrház/

09:00 óra. – Nemzetiségi ételek-fözöverseny

09:30 óra. – szórakoztató program a gyermekek részére, szépítkezési délután a hölgyek számára / smink,  Henna/

10:00 hod. – A jó/bevált gyakorlat prezentálása - (Presentation of examples of goodpractice) –  Az EU által segített  sikeres projektok prezentálása, melyek nagyban segítették a környezetváltozást, és a lakosok életminsőségét. Az EU tagság pozitívumai - tervek, tőke, együttműködés-helyi szinten.Gyakorlati kérdések megoldása/ jelentések, szakvélemény minden fázisban: elokészítés, megvalósítás, kiértékelés

10:00 .  – 19: 00 óráig. – Kérdöíves felmérés az EU jövöjévél kapcsolatban. Maga a kérdoív 5  kérdést tartalmaz, az önállósággal, biztonsággal, kultúrális különbséggel, polgársággal a közös valutával kapcsolatban.

11:30 óra. – Főzőverseny kiértékelése

13:00 óra. – Ebéd /Kultúrház/

14:00 óra.– Munkaműhely az Önkétesség témával kapcsolatban, az aktív onkéntesség bemutatása helyi szinten, közösségek fejlesztése, gyakorlat és tapasztalatszerzés , amelyek a jövöben nagyban segíthetik a munkaszerzést, nyelvi kézségek fejlesztését, valamint a továbbtanulást. Az Önkentességbe való bekapcsolódás helyi valamint európai szinten- Egy új Intézet létrejöttének elképzelése/Európai szolidáris gyülekezet/

14:20 óra.- „AZ Önkéntesség“ képzőmüvészeti kivitelezése

14:40 óra. – gyermek- néptánceggyüttes  FS Tekovanček  müsora

15:00 óra.- Gyermek aktivitás „Ismerkedünk az  EÚ-val“ – alapismeretek szerzése az Eu-ról. Minden testvértelepülés helyet kap a bemutatásra/szokások, gasztronómia szimbólumok.../.

Közös helyen zajlanak az aktivitások.

17:00 hod. –Beszélgetés és hozzászólás :Tények és mítoszok: Az Eu-ról alkotott előítéletek ledöntése-4 témakörben:

1. EÚ és történelme2. Elörejelzések 3. EU és média- kép arról, amit komunikál a sajtó, euroszkepticizmus, / Nagy József EU kéviselö/ 4. Az EÚ jövője– előrejelzések.

19:00 óra. –Közö vacsora /vendégek, és málasi születésü,de külföldön élö  vendégek /

20:00 óra.- Koncert /HS ABBA SLOVAKIA/

20:00 óra.- Kultúrális est: Mindannyian európaiak vagyunk- kisfilmek vetítése, a kisebbségek integráciojáról az egyes Európai országokba. Rámutatás a nemzetiségi eltérésekre, Európára,mint térre, ahol különbözö kultúrák , nemzetiségek,vallások találkoznak. Hogyan formálódik az EU a globális változásoknak (etnikai és háborús konfliktusok, migrációs hullám )köszönhetően.  Multikultúrák támogatása (vallás, nemzetiség, bőrszín....).

22:00.óra – A projekt partnereinek nem formális összeülése

2018 .07.01. – vasárnap

08:00 óra. – Reggeli

09:15 óra. – Istentisztelet

10:30 óra. – A rendezvény  ünnepélyes zárása  - projekt,kérdöív kiértékelése. A partnerfelek búcsúzása, a jövöbeli együttmüködés szellemében.

12:00 óra. – Ünnepi ebéd

13:00 óra. -  Búcsúzás


 
 

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


8825547

Úvodná stránka