Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Málaš

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponuky

                    

                                          OBEC  M Á L A Š 

                         Obecný úrad Málaš č.14, 935 67 Málaš

-----------------------------------------------------------------------

           V Ý Z V A  NA    P R E D L O Ž E N I E    P O N U K Y

 

Zákazka s nízkou hodnotou  podľa § 117

 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej  len ZVO)

                                      EXTERNÝ  MANAŽMENT  pre projekt

                   ZVÝŠENIE  KAPACITY A REKONŠTRUKCIA  MATERSKEJ ŠKOLY  MÁLAŠ

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa:Obec Málaš

Sídlo: Obecný úrad 935 67 Málaš č.14

Štatutárny zástupca: Karol Streda – starosta obce

IČO: 00307246

DIČ: 2021023631

Tel.: +421 36 772 91 21

Fax: +421 36 772 91 21

E-mail: starosta@malas.sk

Internetová stránka: www.malas.sk

Bankové spojenie:VÚB, a.s. Levice

IBAN:   SK86 2000 0000 0000 2832 7152                                                                                                    

 •  
 1. Doručenie ponuky:        elektronicky na  mail: matuskovas@centrum.sk
 2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:    Silvia Matušková
 3. Predmet obstarávania: EXTERNÝ  MANAŽMENT  pre projekt ZVÝŠENIE  KAPACITY A REKONŠTRUKCIA  MATERSKEJ ŠKOLY  MÁLAŠ
 4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Mandátna zmluva

 1. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

 

 1. redmet obstarávania zahŕňa nasledovné služby:                                                            a)konzultačná a poradenská činnosť vrátane komunikácie s „RO“ a „SO“ vo fáze od podpisu zmluvy o NFP až po úplné finančné ukončenie realizácie projektu,                                                     b)vypracovanie zmenových konaní,                                                                                         c)vypracovanie žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“) vrátane príloh;                                                                              d) vypracovanie monitorovacích správ (ďalej len „MS“) vrátane príloh.

Časový rozsah zákazky bude cca 450 hod.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:   6 178,50 € bez DPH  - za 1 hod bez DPH :13,73 €
 2. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Málaš
 3. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

do ukončenia poslednej aktivity projektu

 1. Financovanie predmetu zákazky: NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1b: Zameranie: Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ
 2. Lehota na predloženie ponuky   26.3.2018  do 12°°hod
 3. Spôsob predloženia ponuky je možný :

a)Elektronicky - Cenová ponuka musí byť podpísaná zoskenovaná a tak doručená.

b) Poštou – Do podateľne Obecného úradu Málaš. Na obálku je potrebné napísať heslo : Externý manažment pre MŠ Málaš.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Cena za celý predmet zákazky s DPH v EUR

Uchádzač v ponuke so splnením kritérií podľa prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu. Víťazný uchádzač bude ten, ktorý uvedie najnižšiu cenu.

 

         14.  Podmienky účasti  uchádzačov

              Uchádzač predloží:

              Doklad o oprávnení poskytovať obstarávanú službu. Uchádzač zapísaný v zozname

              hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže predložiť doklad

              v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Doklad môže byť aj  vytlačený aktuálny

              zápis z www.orsr.sk, www.zrsr.sk – fotokópia.

 

        15.  OBSAH  PONUKY :

              a)  Cenová ponuka podľa prílohy č.1

              b)  Doklad o oprávnení poskytovať službu.

 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: Nie je možnosť variantného riešenia,

17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba: Silvia matušková

 •  

Tel. číslo:0903774621

e-mail:                         matuskovas@centrum.sk

 

 

 

 

 

Málaš, dňa 19.3.2018                                                                                                                                                                                                               Karol Streda

                                                                                          starosta obce

 

 

Prílohy:

Príloha č. 1: Ponuka na  splnenie kritérií

 

 

 

Príloha č. 1: Ponuka na  splnenie kritérií

 

 

IDENTIFIKAČNÝ LIST UCHÁDZAČA

 

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Meno štatutárneho zástupcu:

 

Identifikácia žiadateľa

Obec Málaš, Málaš 14, 935 67 Málaš, IČO 00307246

 

Cenová ponuka

 

Cenová ponuka na zákazku: „ EXTERNÝ  MANAŽMENT  pre projekt

 •  

 kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1b: Zameranie: Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ.

 

 

Názov predmetu obstarávania:

 

 

 

Plánovaný počet hodín

 

 

Cena  za

1 hod/€

bez DPH:

 

 

Cena za  1 hod s DPH

Celková cena počet hodín x cena bez DPH

v €

Celková cena počet hodín x cena s DPH

v €

EXTERNÝ  MANAŽMENT  pre projekt

ZVÝŠENIE  KAPACITY A REKONŠTRUKCIA  MATERSKEJ ŠKOLY  MÁLAŠ

 

 

 

450,00

 

 

 

 

 

 

*nevypĺňa sa v prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH

 

Platiteľ DPH:  ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknúť)

 

 

Dátum vyhotovenia:

 

 

Za uchádzača štatutárny zástupca:

 

Meno a priezvisko:

 

 

Pečiatka

Podpis:


 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku   verejného obstarávania - podlimitná zákazka  bez využitia elektronického trhoviska /§ 100 ods. (1) písm. f) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

 

„Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Málaš“

 

Zoznam uchádzačov (ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk) a ich návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk po vyhodnotení elektronickej aukcie:

 

P.č. Uchádzač / Obchodné meno Adresa alebo sídlo Kritérium - cena  s DPH v € Poradie úspešnosti
1. ASV AGRONOVA s.r.o.

Púchovská 8

831 06  Bratislava

80 900,00 € 1.
2.

MANNET spol. s r.o.

Družstevná 616/13

922 42  Madunice

81 000,00 € 2.
3. KomAgrartechnik, s.r.o.

Hlavná 1444

946 32  Marcelová

88 887,00 € 3.

 

 

Karol Streda, starosta

 

 

 

č.t./fax:036/7729121                                           

mobil:  0918463004              

e-mail: starosta@malas.sk

 

 

 


 

 

 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
MESTA ŽELIEZOVCE NA ROKY 2011 – 2015

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Obec Málaš v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente:  PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
MESTA ŽELIEZOVCE NA ROKY 2011 – 2015.


Do oznámenia je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na sekretariáte Obecného úradu v Málaši, č.d.14, najneskôr do 28.3.2014.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice do 28.3.2014.

 

Zverejnené: 13. marca 2014


 

 

PRIAMY PREDAJ / NÁJOM MAJETKU


 

webygroup

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár


8856263

Úvodná stránka